$MINION

Minion Logo
Meet your friendliest utility token on the VITE Network